Wednesday, August 18, 2010

Thursday, July 26, 2007

PERISTIWA DALAM BULAN HIJRAH

BULAN SAFAR

1. Perkahwinan Baginda saw dengan Khadijah binti Khuwailid r.a, ianya berlaku sebelum Nabi saw dilantik menjadi Rasul.

2. Kebenaran berperang : Ianya dilaksanakan pada tahun kedua Hijrah, peperangan pertama yang dihadiri oleh Rasulullah saw adalah ‘Wudan’ atau ‘Abwak’ bagi menentang kekufuran.

3. Peperangan ‘Bik Ma’unah’ : Ianya berlaku pada tahun keempat Hijrah, di bawah pimpinan Al Munzir bin ‘Amr As Sa’idiy yang ditugaskan untuk berda’wah dan mengajar tentang agama Islam dan Al Quran kepada Bani 'Amir. Disertai oleh 40 orang sahabat Baginda saw.

4. Trajidi Ar Raji’ : Berlaku pada tahun ketiga Hijrah (atau keeempat pada satu pendapat). Seramai tujuh orang sahabat Baginda saw diutus bagi mengajar tentang agama Islam kepada kaum ‘Udal dan Al Qarah, tetapi mereka telah mengkhianati perutusan tersebut dengan melakukan serangan hendap di sebuah tempat persinggahan yang bernama Ar Raji’ di daerah ‘Usfan ( kawasan di antara Mekah dan Madinah ). Di antara yang menyertai perutusan itu Khubaib bin ‘Adiy, Marthad bin Abi Marthad Al Ghanawiy, ‘Asim bin Thabit dan Zaid bin Ad Dathanah. Kesemua sahabat dibunuh di tempat serangan kecuali Khubaib bin ‘Adiy yang dibawa ke Mekah dan dibunuh di sana. Beliau merupakan orang yang pertama menunaikan dua raka’at sunat sebelum dibunuh yang kemudiannya menjadi ikutan sunnah.

5. Pembukaan Khaibar ( kubu orang Yahudi ) : Ianya pada tahun ketujuh Hijrah, disertai juga oleh 20 orang sahabat wanita di antaranya Ummu Salamah, Safiyah binti Abd. Mutallib dan Ummu Aiman. Seramai 15 orang sahabat gugur syahid manakala di pihak Yahudi pula seramai 73 orang mati terbunuh. Orang Yahudi pada mulaannya merasakan bahawa mereka tidak boleh ditewaskan kerana keteguhan kubu, jumlah alat kelengkapan senjata dan bilangan mereka yang ramai.

6. Peperangan Maraj Rahit pada tahun ke 13 Hijrah di pinggiran bandar Damascus, Syria di bawah pimpinan Khalid bin Al Walid.

7. Perlantikan ‘Abd. Rahman Al Ghafiqiy sebagai Gabenor Andalusia pada tahun 113 Hijrah.

8. Kewafatan panglima Islam Salahuddin Al Ayyubiy pada 27hb. Safar 589 Hijrah.

9. Kejatuhan Kerajaan Abbasiah yanb berpusat di Baghdad ke tangan Tatar pada tahun 656 Hijrah. Di sana terbunuhnya Khalifah ‘Abbasiah Al Mu’tasim Billah, ahli keluarganya, orang-orang kenamaan negara dan ratusan ribu orang Islam dengan kemusnahan beribu-ribu kitab Islam.

PERISTIWA DALAM BULAN HIJRAH

BULAN MUHARRAM
1. Pemulauan ke atas orang Islam yang dilakukan oleh Quraish : Ini berlaku apabila orang-orang Quraish mendapati da’wah Nabi Muhammad saw semakin mendapat tempat di hati orang ramai, lalu mereka berpakat untuk memboikot kaum keluarga yang hampir dengan Baginda saw seperti golongan Bani Hashim, Bani Abdil Mutallib dan Bani Abdul Manaf dengan tidak berjual-beli, berkahwin, bertegur-sapa dengan mereka sehinggalah bersetuju untuk menyerahkan Nabi saw kepada mereka. Piagam pemulauan tersebut ditulis pada sekeping papan dan digantung dibumbung Ka’abah. Nabi saw, kaum Muslimin dan keluarga Baginda saw yang terdekat dipinggirkan ke sebuah lerengan bukit “Shieb Abi Talib” pada malam pertama bulah Muharram tahun ketujuh selepas Nabi saw dilantik menjadi Rasul. Di sana mereka menanggung segala macam keperitan hidup, kelaparan dan kesusahan sehinggakan suara tangisan kakak-kanak dari lerengan bukit bergema di kota Mekah. Allah swt telah menghantarkan anai-anai ke papan pemulauan lalu memakannya kecuali kalimat Allah swt sahaja. Ibnu Abd. Bar mengatakan : Nabi saw keluar dari pemulauan tersebut pada tahun kesepuluh selepas Baginda diutus menjadi Rasul. Abu Talib meninggal dunia enam bulan selepas itu, manakala Khadijah pula meninggal dunia setelah tiga hari selepas keluar dari pemulauan itu. Oleh kerana itu dikenali tahun itu dengan “tahun kesedihan”. Di lerengan bukit itulah juga Abdullah bin Al ‘Abbas dilahirkan.
2. Pemulaan perkiraan tahun pertama Hijrah yang diistiharkan oleh Amir Al Mu’minin Umar bin Al Khattab pada tahun 16 Hijrah. Ianya telah disyorkan oleh Uthman bin Affan.
3. Nabi saw keluar ke bumi Khaibar ( tempat tinggal kaum Yahudi ) pada tahun ketujuh Hijrah setelah selesainya peristiwa Hudaibiyah.
4. Perutusan Nabi saw kepada raja-raja dan pembesar-pembesar yang tinggal di persekitaran bumi Madinah. Surat-surat tadi diutuskan pada tahun ketujuh Hijrah kepada enam orang : kepada An Najasyiy di Habashah ( Eitopia ), Qaisar raja Rom, Kisra Anu Syarwan raja Parsi, Al Maqauqis pembesar kaum Qibti di Mesir, Al Harith bi Abi Shamar Al Ghassaniy raja Balka’ ( Aqabah, Jordan ) dan Hawzah bin Ali Al Hanafi di Yamamah.
5. Khalid bin Al WAlid tiba di bumi Syam dari Iraq bagi meneraju tentera Syam pada tahun 13 Hijrah ( 634 Masihi ). Ianya adalah menurut perutusan daripada Abu Bakar As Siddiq.
6. Berlakunya peperangan Al Qadisiyah pada tahun 14 Hijrah (635 Masihi) yang berlangsung selama tiga hari di bumi Iraq di antara tentera Islam yang dipimpin oleh Saad bin Abi Waqqas menentang tentera Rom yang diketuai oleh Rustum, Al Jalinus dan lain-lain. Diceritakan bahawa tentera Islam seramai tujuh ribu orang manakala tentera Rom seramai enam puluh ribu orang. Ianya berakhir dengan kemenagan tentera Islam.
7. Pelantikan Usman bin Affan sebagai khalifah pada tahun 24 Hijrah ( 644 Masihi ).

Friday, June 8, 2007

19 PERKARA YANG MEROSAKKAN AMAL

19-PERKARA YANG MERUSAK AMAL
1. Kufur, Syirik, Murtad, dan Nifaq.
Wahai orang Muslim, wahai hamba Allah! Ketahuilah, siapa yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik atau murtad, maka segala amal yang baik tidak ada manfaatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti shadaqah, silaturrahim, berbuat baik kepada tetangga dan lain-lainnya. Sebab di antara syarat taqarrub adalah mengetahui siapa yang didekati. Sementara itu orang kafir tidak begitu. Maka secara spontan amalnya menjadi rusak dan sia-sia.
Allah berfirman: "Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" [Al-Baqarah: 217].
"Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia pada akhirat termasuk orang-orang yang merugi." [Al-Maidah: 5].
"Dan sesunggunya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu: ‘Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi’." [Az-Zumar: 65].
Allah juga berfirman, mengabarkan tentang keadaan semua rasul: "Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya leyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." [Al-An’am: 88].
Dan juga sabda Rasulullah saw: "Apabila orang-orang mengumpulan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian untuk satu hari dan tiada keraguan di dalamnya, maka ada penyeru yang berseru: ‘Barangsiapa telah menyekutukan seseorang dalam suatu amalan yang mestinya dikerjakan karena Allah, lalu dia minta pahala di sisi-Nya, maka sesungguhnya Allah adalah yang paling tidak membutuhkan untuk dipersekutukan’." [HR. At-Tirmidzi 3154, Ibnu Majah 4203, Ahmad 4/215, Ibnu Hibban 7301, hasan].
2. Riya’.
Celaan terhadap riya’ telah disebutkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Firman Allah: "... seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya’ kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu sperti batu yang licin dan diatasnya ada tanah, kemudian batu itu mejadilah bersih (tidak bertanah). Mereka itu tidak menguasai sesuatu sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." [ Al-Baqarah: 264].
Rasullullah saw bersabda: "Sesungguhnya yang aku paling takutkan atas kamu sekalian ialah syirik kecil, yaitu riya’. Allah berfirman pada hari kiamat, tatkala memberikan balasan terhadap amal-amal manusia, ‘Pergilah kepada orang-orang yang dulu kamu berbuat riya’ di dunia, lalu lihatlah apakah kamu mendapatkan balasan bagi mereka?" [HR. Ahmad 5/428, 429, shahih].
Maka dari itu jauhilah riya’, karena ia merupakan bencana amat jahat, yang bisa menggugurkan amal dan menjadikannya sia-sia. Ketahuilah, bahwa orang-orang yang riya’ adalah pertama kali menjadi santapan neraka, karena mereka telah menikmati hasil perbuatannya di dunia, sehingga tidak ada yang menyisa di akhirat.
Ya Allah, sucikanlah hati kami dari nifaq dan amal kami yang riya’ teguhkanlah kami pada jalan-Mu yang lurus, agar datang keyakinan kepada kami.
3. Menyebut-Nyebut Shadaqah dan Menyakiti Orang Yang Diberi.
Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman jangalah kamu menghilangkan (pahala) shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)." [Al-Baqarah: 264].
Ketahuilah wahai hamba Allah! Jika engkau menshadaqahkan harta karena mengharap balasa dari orang yang engkau beri, maka engkau tidak adakn mendapatkan keridhaan Allah. Begitu pula jika engkau menshadaqahkannya karena terpaksa dan menyebut-nyebut pemberianmu kepada orang lain.
Rasulullah saw bersabda: "Tiga orang, Allah tidak menerima ibadah yang wajib dan yang sunat dari mereka, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, menyebut-nyebut shadaqah dan mendustakan takdir." [HR. Ibnu Abi Ashim 323, Ath-Thabrany 7547, hasan].
Abu Bakar Al-Warraq berkata, "Kebaikan yang paling baik, pada setiap waktu adalah perbuatan yang tidak dilanjuti dengan menyebut-nyebutnya."
Allah berfirman: "Perkataan baik dan pemberian maaf lebih baik dari shadaqah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun." [Al-Baqarah: 263].
4. Mendustakan Takdir.
Ketahuilah wahai orang Mukmin, iman seorang hamba tidak dianggap sah kecuali dia beriman kepada takdir Allah, baik maupun buruk. Dia juga harus tahu bahwa bencana yang menimpanya bukan unutk menyalahkannya, dan apa yang membuatnya salah bukan untuk menimpakan bencana kepadanya. Semua ketentuan sudah ditetapkan dan ditulis di Mushhaf yang hanya dikethaui Allah semata, sebelum suatu peristiwa benar-benar terjadi dan sebelum Dia menciptakan alam.
Rasulullah saw bersabda: "Tiga orang, Allah tidak menerima ibadah yang wajib dan yang sunat dari mereka, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, menyebut-nyebut shadaqah dan mendustakan takdir."
Dan sabda beliau yang lain: "Andaikata Allah mengadzab semua penhuni langit dan bumi-Nya, maka Dia tidak zhalim terhadap mereka. Dan, andaikata Allah merahmati mereka, maka rahmat-Nya itu lebih baik bagi mereka dari amal-amal mereka. Andaikata engkau membelanjakan emas seperti gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima amalmu sehingga engkau beriman kepada takdir, dan engkau tahu bahwa bencana yang menimpamu, dan apa yang membuatmu salah bukan untuk menimpakan bencana kepadamu. Andaikata engkau mati tidak seperti ini, maka engkau akan masuk neraka." [HR. Abu Daud 4699, Ibnu Majah 77, Ahmad 5/183, 185, 189, shahih].
5. Meninggalkan Shalat Ashar.
Allah memperingatkan manusia agar tidak meninggalkan shalatul-wustha (shalat ashar) karena dilalaikan harta, keluarga atau keduniaan. Allah mengkhususkan bagi pelakunya dengan ancaman keras, khususnya shalat ashar. Firman-Nya: "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang yang lalai dari shalatnya." [Al-Ma’un: 4-5].
Rasulullah saw bersabda: "Orang tidak mengerjakan shalat ashar, seakan-akan dia ditinggalkan sendirian oleh keluarga dan hartanya." [HR. Al-Bukhari 2/30, Muslim 626]
Dari Abu Al-Malih, atau Amir bin Usamah bin Umair Al-Hadzaly, dia berkata, "Kami bersama Buraidah dalam suatu perperangan pada suatu hari yang mendung. Lalu ia berkata, ‘Segeralah melaksanakan shalat ashar, karena Nabi saw pernah berkata: "Barangsiapa meninggalkan shalat ashar, maka amalnya telah lenyap." [HR. Al-Bukhari 2/31, 66].
6. Bersumpah Bahwa Allah Tidak Mengampuni Seseorang
Dari Jundab ra sesungguhnya Rasulullah saw mengisahkan tentang seorang laki-laki yang berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni Fulan. Padahal Allah telah berfirman, ‘Siapa yang bersumpah kepada-Ku, bahwa aku tidak mengampuni Fulan, maka aku mengampuni Fulan itu dan menyia-nyiakan amalnya (orang yang bersumpah)." [HR. Muslim 16/174].
Ketahuilah, bahwa memutuskan manusia dari rahmat Allah merupakan sebab bertambahnya kedurhakaan orang yang durhaka. Karena dia merasa yakin, pintu rahmat Ilahi sudah ditutup di hadapannya, sehingga dia semakin menyimpang jauh dan durhaka, hanya karena dia hendak memuaskan nafsunya. Allah akan mengadzabnya dengan adzab yang tidak diberikan kepada orang lain.
Bukanlah sudah selayaknya jika Allah menghapus pahala amal orang yang menutup pintu kebaikan dan membuka pintu keburukan, sebagai balasan yang setimpal baginya?
7. Mempersulit Rasulullah, dengan Perkataan maupun Perbuatan.
Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap sebagian yang lainm supaya tidak menghapus (pahala) amalanmu, sedang kamu tidak menyadarinya." [Al-Hujurat: 2].
Dari Anas bin Malik ra, tatkala ayat ini turun maka Tsabit bin Qais di rumahnya, seraya berkata, "Pahala amalku telah terhapus, dan aku termasuk penghuni neraka." Dia juga menghidari Nabi saw. Lalu beliau bertanya kepada Sa’d bin Mu’adz, "Wahai Abu Amr, mengapa Tsabit mengeluh?"
Sa’d menjawab, "Dia sedang menyendiri dan saya tidak tahu kalau dia sedang mengeluh."
Lalu Sa’d mendatangi Tsabit dan mengabarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Maka Tsabit berkata, "Ayat ini telah turun, sedang engkau sekalian tahu bahwa aku adalah orang yang paling keras suaranya di hadapan Rasulullah. Berarti aku termasuk penghuni neraka."
Sa’d menyampaikan hal ini kepada beliau, lalu beliau berkata, "Bahwa dia termauk penghuni surga." [HR. Al-Bukhari 6/260, Muslim 2/133-134].
Dengan hadits ini jelaslah bahwa mengeraskan suara yang dapat menghapus pahala amal adalah suara yang menggangu Rasulullah, menentang perintah beliau, tidak taat dan tidak mengikuti beliau, baik perkataan maupun perbuatan.
Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu." [Muhammad: 33].
8. Melakukan Bid’ah Dalam Agama.
Melakukan bid’ah akan mengugurkan amal dan menghapus pahala. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang menciptakan sesuatu yang baru dalam agama kami ini yang tidak termasuk bagian darinya, maka ia tertolak."
Dalam riwayat lain disebutkan: "Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak termasuk agama kami, maka ia tertolak." [HR. Al-Bukhari 5/301, Muslim 12/16].
9. Melanggar Hal-Hal Yang Diharamkan Allah Secara Sembunyi-Sembunyi.
Dari Tsauban ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: "Benar-benar akan kuberitahukan tentang orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa beberapa kebaikan seperti gunung Tihamah yang berwarna putih, lalu Allah menjadikan kebaikan-kebaikan itu sebagai debu yang berhamburan". Tsauban berkata, "Wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami dan jelaskan kepada kami, agar kami tidak termasuk diantara mereka, sedang kami tidak mengetahuiny". Beliau bersabda: "Sesungguhnya mereka itu juga saudara dan dari jenismu. Mereka shalat malam seperti yang kamu kerjakan. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang apabila berada sendirian dengan hal-hal yang diharamkan Allah maka, mereka melanggarnya." [HR. Ibnu Majah 4245, shahih].
10. Merasa Gembira Jika Ada Orang Mukmin Terbunuh.
Darah orang Muslim itu dilindungi. Maka seseorang tidak boleh menumpahkan darahnya menurut hak Islam.
Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa membunuh seorang Mukmin lalu ia merasa senag terhadap pembunuhannya itu, maka Allah tidak akan menerima ibadah yang wajib dan yang sunat darinya." [HR. Abu Daud 4270, shahih].
11. Menetap Bersama Orang-Orang Musyrik Di Wilayah Perperangan.
Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: "Aku berkata, ‘wahai Nabi Allah, aku tidak pernah mendatangimu sehingga aku menjalin persahabatan lebih banyak dari jumlah jari-jari tangan? Apakah sekarang aku tidak boleh mendatangimu dan mendatangi agamamu? Sesungguhnya aku dulu adalah orang yang tidak pernah melalaikan sesuatu pun kecuali apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya kepadaku, dan sesungguhnya aku ingin bertanya atas ridha Allah, dengan apa Rabb-mu mengutusmu kepada kami?"
Beliau menjawab, "Dengan Islam."
"Apakah tanda-tanda Islam itu?", Dia bertanya.
Beliau menjawab, "Hendaklah engkau mengucapkan: ‘Aku berserah diri kepada Allah’, hendaklah engkau bergantung kepada-Nya, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Setiap orang Muslim atas orang Muslim lainnya adalah haram (menyakiti), keduanya adalah saudara dan saling menolong. Allah tidak akan menerima suatu amalan dari orang Muslim setelah dia masuk Islam, sehingga dia meninggalkan orang-orang kafir untuk bergabung dengan orang-orang Muslim." [HR. An-Nasa’i 5/82-83, Ibnu Majah 2536, Ahmad 5/4-5, hasan].
12. Mendatangi Dukun dan Peramal.
Beliau saw mengancam orang-orang yang mendatangi dukun dan sejenisnya, lalu meminta sesuatu kepadanya, bahwa shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari. Beliau bersabda: "Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari." [HR. Muslim 14/227].
Ancaman ini diperuntukkan bagi orang yang mendatangi dukun dan menanyakan sesuatu kepadanya. Sedangkan orang yang membenarkannya, maka dia dianggap sebagai orang yang mengingkari apa yang diturunkan kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda: "Barangsiapa mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad saw." [HR. Muslim 135, Abu Daud 3904, Ahmad 2/408-476].
13. Durhaka Kepada Kedua Orang Tua.
Allah telah memerintahkan agar berbuat baik kepada ibu bapak dan berbakti kepada keduanya. Dia memperingatkan, mendurhakai keduanya dan mengingkari kelebihan keduanya dalam pendidikan merupakan dosa besar dan melenyapkan pahala amal. Rasulullah saw bersabda: "Tiga orang, Allah tidak menerima ibadah yang wajib dan yang sunat dari mereka, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, menyebut-nyebut shadaqah dan mendustakan takdir."
14. Meminum Khamr.
Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa meminum khamr, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi (hari). Jika dia bertaubat, maka Allah mengampuninya. Jika dia mengulanginya lagi, maka shalatnya tidak diterima (lagi) selama empat puluh pagi (hari). Jika dia bertaubat, maka Allah mengampuninya. Jika dia mengulanginya lagi, maka shalatnya tidak diterima (lagi) selama empat puluh pagi (hari). Jika dia bertaubat, maka Allah mengampuninya. Jika dia mengulanginya lagi, maka shalatnya tidak diterima (lagi) selama empat puluh pagi (hari). Dan, jika mengulanginya keempat kalinya, maka shalatnya tidak diterima (lagi) selama empat puluh pagi (hari). Jika dia bertaubat maka Allah tidak mengampuninya dan Dia mengguyurnya dengan air sungai al-khabal." Ada yang bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman (Nabi), apakah sungai al-khabal itu?" Beliau menjawab, "Air sungai dari nanah para penghuni neraka." [HR. At-Tirmidzi 1862, shahih].
15. Perkataan Dusta dan Palsu.
Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pelaksaannya, maka Allah tidak mempunyai kebutuhan untuk meninggalkan makanan dan minumannya." [HR. Al-Bukhari 4/16, 10/473].
Di dalam hadits ini terkandung dalil perkataan palsu dan pengamalannya dapat meleyapkan pahala puasa.
16. Memelihara Anjing, Kecuali Anjing Pelacak, Penunggu Tanaman atau Berburu.
Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa memelihara seekor anjing, maka pahala amalnya dikurangi setiap hari satu qirath (dalam riwayat lain: dua qirath) kecuali anjang untuk menjaga tanaman atau pun anjing pelacak." [HR. Al-Bukhari 6/360, Muslim 10, 240].
17. Wanita Yang Nusyuz, Hingga Kembali Menaati Suaminya.
Rasulullah saw bersabda: "Dua orang yang shalatnya tidak melebihi kepalanya, yaitu hamba sahaya yang lari dari tuannya hingga kembali lagi kepadanya dan wanita yang mendurhakai suaminya hingga kembali lagi."
18. Orang Yang Menjadi Imam Suatu Kaum dan Mereka Benci Kepadanya.
Rasulullah saw bersabda: "Tiga orang yang shalatnya tidak melebihi telinga mereka, yaitu hamba sahaya yang lari dari tuannya sehingga dia kembali yaitu hamba sahaya yang lari dari tuannya sehingga dia kembali, wanita yang semalaman suaminya dalam keadaan marah kepadanya, dan imam suatu kaum, sedang mereka benci kepadanya." [HR. At-Tirmidzi 360, shahih].
Ada kisah yang dinukil dari Manshur, dia berkata: "Kami pernah bertanya tentang masalah imam. Maka ada yang menjawab, "Yang dimaksud hadits ini adalah imam yang zhalim. Sedangkan imam yang menegakkan Sunnah, maka dosanya kembali kepada orang-orang yang membencinya."
19. Orang Muslim Mejauhi Saudaranya Sesama Muslim Tanpa Alasan Yang Dibenarkan Syariat.
Dari Abu Hurairah ra, seungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, lalu setiap hamba yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah akan diampuni, kecuali seseorang yang antara dirinya dan saudaranya terdapat permusuhan. Lalu dikatakan: ‘Lihatlah dua orang ini hingga keduanya berdamai. Lihatlah dua orang ini hingga keduanya berdamai. Lihatlah dua orang ini hingga keduanya berdamai. Lihatlah dua orang ini hingga keduanya berdamai." [HR. Muslim 16/122, 123].
(Salim Al-Hilaly)

Monday, May 28, 2007

DAKWAH RASULALLAH

NABI Muhammad saw bersabda yang bermaksud: “Urusan (agama) ini benar-benar masih disampaikan selagi masih ada siang dan malam, dan Allah tidak membiarkan rumah orang Badwi dan orang kota melainkan Allah memasukkan agama ini ke dalamnya, dengan kemuliaan orang yang mulia atau dengan kehinaan orang yang hina. Ini adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada Islam dan kehinaan yang diberikan Allah kepada kekufuran.” (riwayat Ahmad dan al-Thabrani) Seruan dakwah akan terus bersemarak selagi Islam terus hidup di dada penganutnya dan selama mana orang Islam sedar dengan kewajipan mereka. Terpahat saja kalimah syahadah di dalam dada muslim, bermulalah satu peranan besar bagi menyebarkan sinaran iman ke seluruh pelosok alam. Pendidikan dakwah disemai melalui gesaan Nabi Muhammad terhadap sahabat agar menyampai mesej dakwah kepada semua manusia biarpun sekadar satu ayat dari wahyu yang diturunkan kepada baginda rasul. Sabdanya lagi: “Sampaikan dariku walaupun sekadar satu ayat.” (al-Hadis) Perjuangan umat silam melalui jihad bermula daripada pengorbanan memikul penderitaan berikutan deraan musyrikin Makkah, penderitaan fizikal dan mental ketika merentas padang pasir berhijrah ke Yathrib, pengorbanan meninggalkan harta benda, anak isteri dan kaum kerabat yang terpaksa ditinggalkan semata-mata untuk menjaga akidah dan memastikan keterusan dakwah akan terus mekar berakar umbi di dalam jiwa manusia di seluruh alam. Peperangan Badar adalah titik awal pembuktian keteguhan akidah dan kecekalan 313 sahabat nabi yang amat yakin dengan pertolongan Allah. Sokongan yang berbentuk spiritual ini disuntik oleh baginda rasul di dalam doanya: “Ya Allah, sekiranya engkau menangkan musyrikin, nescaya tidak akan ada antara mereka yang menyembah engkau lagi di muka bumi ini.” Akhirnya kemenangan berpihak kepada Islam. Seruan dakwah terus berjalan umpama arus deras yang tidak dapat ditahan dan dibenteng. Risalah dakwah terus disebarkan melalui surat-surat yang dihantar kepada lapan raja di Semenanjung Tanah Arab, antaranya ialah Negus al-Asham (Raja Abyyinia), Heraclius (Maharaja Rom), Muqauqis (Maharaja Mesir), Munzir bin Sawi (Pemerintah Bahrain), Kisra Parsi (Iran), Jayfar dan Abbad bin Julandi (Pemerintah Oman) dan Hauza bin Ali (Pemerintah Yamamah). Antara mereka, ada yang menyambut seruan nabi dan melayan utusan nabi dengan baik dan ada yang menolak dakwah serta memberi layanan buruk kepada utusan baginda. Perjanjian Hudaibiyah di antara Islam dan musyrik yang dimeterai pada tahun keenam hijrah memberi keuntungan besar kepada umat Islam dari segi perluasan medan dakwah tanpa gangguan dari golongan musyrikin. Baginda rasul ternyata berjiwa besar dan berwawasan tinggi dan amat berani menyebarkan risalah dakwah kepada kuasa kuasa besar, iaitu Rom dan Parsi, sedangkan negara Islam Madinah baru berusia enam tahun dan bilangan penduduknya begitu kecil. Ketegasan baginda terserlah melalui seruannya di akhir setiap surat, iaitu: “...jika kamu menerima Islam, kamu akan selamat; dan jika kamu menolak ajaran Allah swt ini, segala dosa penduduk negara kamu akan ditanggung oleh kamu.” Sikap optimis dan jiwa besar baginda menjadi kenyataan apabila seluruh Semenanjung Tanah Arab menerima Islam serta runtuhnya kerajaan Rom dan Parsi pada zaman futuhat al-Islamiah oleh sahabat. Bermula di Madinah, Islam mula mengembangkan sayapnya ke Timur dan Barat, Utara dan Selatan. Futuhat Makkah pada tahun kelapan hijrah menyaksikan ramai pembesar Quraisy yang dahulunya amat menentang baginda mulai akur dengan Islam dan akhirnya memeluk agama Islam. Ternyata tidak ada apa-apa alasan bagi mereka untuk menentang baginda dan dakwah yang dilakukan baginda. Masyarakat Arab yang berada di luar kawasan Makkah mengambil sikap tunggu dan lihat terhadap pertelingkahan yang berlaku di antara musyrikin Makkah dan muslimin kerana mereka beranggapan bahawa kaum Quraisy itu tulang belakang masyarakat Arab dan amat berpengaruh kuasa dan kedudukan. Sebagai penjaga Kaabah, golongan Quraisy dianggap sebagai pemimpin dan ketua bagi seluruh penduduk di tanah Arab. Sebaik saja mereka menyerah kepada Nabi Muhammad dan menganut agama Islam, ia adalah isyarat yang amat dinanti- nantikan untuk mereka menuju ke kota Madinah bertemu baginda rasul menyatakan keislaman mereka. Menjelang tahun ke-10 hijrah, seluruh penduduk Semenanjung Arab telah berada di bawah panji-panji Islam. Sememangnya benar firman Allah yang bermaksud: “Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka ucaplah tasbih dan memuji tuhanmu dan mintalah ampun kepada-Nya, sesungguhnya Allah sangat-sangat menerima taubat.” Surah al-Nasr, ayat 2-3. Semangat dakwah yang dipelopori oleh baginda Rasulullah dan sahabat wajar dicontohi dan dilaksanakan oleh setiap muslim pada masa kini. Berdakwah adalah tugas utama yang perlu dilaksanakan oleh setiap muslim bagi menyampaikan kebenaran dan mengeluarkan manusia daripada kesesatan di samping menarik semula saudara muslim yang agak terpesong dari landasan yang ditetapkan oleh agama. Kebenaran yang mutlak itu sesungguhnya datang dari Allah swt. Tugas berdakwah ini adalah lanjutan daripada tugas rasul dan nabi, sahabat, auliya’ dan solihin. Melaksanakan dakwah juga bererti menyatukan manusia yang berpecah-belah dan tenggelam ke lubuk kekufuran natijah pergeseran dan pertelingkahan sesama manusia yang akhirnya mewujudkan istilah Islam dan kafir. Firman Allah bermaksud: “Sesungguhnya bahawa manusia itu pada mulanya dijadikan dari ummah yang satu tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutus para nabi.” Surah al-Baqarah, ayat 213 Menggerakkan jentera dakwah melalui tenaga-tenaga yang berkualiti dengan ‘standard’ tertentu yang sentiasa ditingkatkan dari semasa ke semasa amat perlu dilakukan kepada pendakwah sejajar dengan arus permodenan yang membawa 1,001 macam masalah. Dada daie perlulah diisi dengan ilmu. Kata lainnya, daie yang bermaklumat dan berkualiti serta lasak untuk diuli dan diasak oleh cabaran globalisasi. Daei dikehendaki memantapkan diri agar bebas daripada tuntutan kepentingan material dan peribadi serta jauh dari kepentingan politik golongan tertentu. Ini pasti melancarkan misi dakwah secara efektif terhadap golongan sasaran. Ini adalah kerana dakwah itu sendiri membawa maksud menyeru manusia ke jalan yang lurus. Firman Allah bermaksud: “Allah menyeru manusia ke Dar al-Salam dan membimbing orang yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus.” (SurahYunus, ayat 25) Lantaran itu, daei perlu ikhlas dan benar-benar menghayati perintah Allah dan sedia untuk dicontohi perlakuan dan amalan mereka. Menyampaikan dakwah bukan acara berpura-pura atau sekadar menyampaikan maklumat yang diketahui supaya tampak hebat, menarik dan berkualiti tetapi hakikatnya mesej yang disampaikan hanyalah bertujuan mengisi program sempenaan saja. Firman Allah bermaksud: “Hai orang yang beriman, sahutlah seruan (dakwah) Allah dan seruan rasul apabila rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu dan ketahuilah, bahawa Allah mendinding di antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu dikumpulkan.” (Surah al-Anfaal, ayat 24) Risalah yang dibawa oleh daei amat jelas, iaitu menyelamatkan manusia di bawah panduan al-Quran menuju ke jalan yang benar. Seseorang pemandu hendaklah benar-benar arif dengan amanat yang hendak disampaikan agar mereka tidak menyesatkan golongan yang tidak berdosa. Amalan dakwah bukanlah aktiviti cuba-cubaan atau pengisian masa lapang semata-mata. Ia adalah satu langkah yang tidak ada tempat berhenti untuk bersara atau berehat seketika. Langkah dakwah adalah langkah berterusan yang penghujungnya ialah saat tibanya maut. Para daei itu tidak pasti sama ada mereka sempat melihat kejayaan dakwah mereka ketika masih hidup atau lebih dulu ke pangkuan Allah. Sebenarnya, di dalam penyampaian dakwah kepada masyarakat, diperlukan disiplin dan manual tertentu. Golongan muda, ramai yang terpengaruh dengan darah muda dan begitu berani serta lantang di dalam aspek dakwah dengan berbekalkan semangat, lantaran itu peraturan dan disiplin dakwah diabaikan secara terus. Alasannya untuk segera melihat hasil ataupun ingin menerima ujian dan sanggup syahid demi Islam. Sikap terburu-buru ini bukan sekadar merugikan golongan tersebut, malah menempatkan para daei yang lain di dalam keadaan bahaya. Fitnah yang muncul bukan hanya mengenainya saja, malah orang lain akan turut terpalit dan menanggung derita. Strategi yang bersandarkan kepada sirah rasul patut diambil dan dilaksanakan setelah dipadankan dengan situasi semasa. Para daei boleh melaksanakan strategi dakwah Islamiah berikut, iaitu Dakwah bil Lisan, Dakwah bil Hal, Dakwah bil Kitabah dan Dakwah Bil Lisan. Kemantapan ilmu dan kesepadanan di antara mengupas ilmu dan diagihkan kepada sasaran secara matang dan dilafazkan dengan kepetahan satu daya penarik yang dapat mendekatkan manusia kepada Islam. Para daei harus ingat bahawa mesej dakwah yang hendak disampaikan perlu ditapis berdasarkan daya penerimaan mereka agar mereka mudah menyambut dan mencernakan maklumat berkenaan dan berfikir secara mudah dan menerima saranan dan teguran daei secara tenang dan berlapang dada. Rasulullah bersabda kepada seorang Badwi yang baru masuk Islam: “Sesiapa yang mengucap syahadah la ilaha illa Allah pasti di masukkan ke dalam syurga.” (al-hadis). Mesejnya amat jelas iaitu untuk menjinakkan hati mereka yang dahulunya amat liar dan mempunyai sejarah silam kekufuran yang amat tebal. Dakwah bil Lisan yang baik yang ditunjuk oleh baginda rasul telah berjaya menarik ramai Arab Badwi yang liar memeluk agama Islam biarpun belum lagi melaksanakan perintah ibadat yang lain. Kepintaran daei memahami suasana dan kehendak penerima akan menguntungkan dakwah Islamiah. Sabda Nabi bermaksud: “Tuturilah manusia itu berdasarkan kadar pemikiran mereka.” Seorang pujangga Arab pernah berkata: “Pada setiap peringkat kedudukan manusia itu ada ucapan yang tertentu.” Di dalam usaha menyampaikan Dakwah bil Lisan, daei harus ingat bahawa kekuatan daei berpidato bukan diukur dengan cara meniru pemidato ulung dan merekod semula ucapan yang telah disampaikan melalui ceramah beliau. Daei wajar mendalami ilmu dan hadam dengan maklumat yang hendak disampaikan agar daei dan pendengar akan sama-sama mendapat manfaat daripada ilmu yang disampaikan. Sekiranya perkara ini diabaikan, sudah pasti daei tidak ubah seperti burung kakak tua yang pandai bertutur maklumat yang dirakam di dalam ingatan tetapi tidak memahami langsung makna ucapannya. Ia sekadar menyeronokkan pendengar untuk tempoh masa tertentu. Berlakulah pembaziran maklumat dan yang untung hanyalah daei yang mendapat ganjaran yang agak lumayan. Seterusnya modal yang sama diedarkan di tempat lain untuk keterusan mendapat laba menerusi lidah yang amat pintar bermain kata-kata. Ini dijelaskan oleh Allah melalui firmannya yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman, kenapa kamu berkata mengenai sesuatu perkara sedangkan kamu tidak melakukan perkara yang kamu sarankan itu, sesungguhnya seburuk-buruk perlakuan (di sisi Allah itu ialah) kamu memperkatakan sesuatu tetapi kamu tidak melaksanakannya.” (Surah al-Saf, ayat 2). [Dipetik dr rencana agama: menyambung dakwah rasulullah oleh shakirah mat akhir, nstp, 2 dec 2001]
posted by RIDWAN SAPUTRA IBNU NURSAL at 11:46:22 PM 0 comments
Monday, October 04, 2004
HIKMAHApa tu hikmah? Macam mana nak belajar hikmah...Hikmah yang dipertunjukkan oleh cucunda Rasulullah SAW, Hassan dan Hussin r.huma patut dicontohi oleh semua orang.Kisah ni berlaku semasa Hassan dan Hussin r.huma masih kecil(kanak-kanak). Satu ketika semasa Hassan dan Hussin r.huma sedang mengambil wudhu', mereka terlihat seorang pak cik sedang mengambil wudhu', tetapi wudhu'nya tak sempurna. Maka Hassan dan Hussin r.huma berpakat untuk menegur pak cik tu supaya daia dapat meneypurbakan wudhu'nya. Setelah pak cik tu selesai berwudhu', Hassan dan Hussin r.huma memanggil pak cik tersebut. Hassan ra kata Hussin ra ambil wudhu' tak betul, tapi Hussin ra pula kata Hassan yang ambil wudhu' tak betul. Kemudian mereka meminta pak cik tu tolong perhatikan dan mengadili, siapakah di antara mereka berdua yang mengambil wudhu' tak betul. Hassan dan Hussin r.huma pun mengambil wudhu' bergilir-gilir sambil diperhatikan oleh pak cik tu. Setelah mereka berdua selesai berwudhu', pak cik tu pun berkata..."anak berdua mengambil wudhu' dengan betul, pak cik yang mengambil wudhu' dengan tak betul"Ni adalah salah satu contoh hikmah yang ditunjukkan oleh Hassan dan Hussin r.huma, semasa masih kecil lagi. Bagaimana pula dengan kita sekarang, cakap dengan member ikut sedap mulut je, tak pernah fikir dulu sebelum cakap, tak fikir perasaan orang lain, 'pancung kepala orang' sesedap rasa. Hissh...tension jugak aku kalau kene pancung tak bertempat, tapi sabo je la. Macam tu jugalah kalu kita nak menasihati seseorang, jangan sampai mengaibkan dan menyakiti hatinya.Macam mana nak belajar hikmah ni? Ulama' beritahu, hikmah ni tak boleh faham dan dapat melalui ustaz, guru atau buku. Hikmah ni akan diberikan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang membuat pengorbanan untuk agama. Hikmah hanya akan dapat melalui jalan yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya r.hum iaitu pengorbanan dan mujahadah di jalan Allah SWT. Jumpa macam-macam jenis dan ragam manusia, kaya, miskin, tua, muda, orang kota, orang desa dan seluruh ummat Nabi dengan sabar dan tawajjuh kepada Allah SWT, niat untuk belajar iman, islah diri dan menghidupkan sunnah Nabi SAW.Nak tahu lebih lanjut...kenela khuruj fisabilillah (di jalan Allah ta'alaa).
posted by RIDWAN SAPUTRA IBNU NURSAL at 9:56:34 PM 0 comments
Saturday, Oc

THAHARAH( BERSUCI )


PENGERTIAN THAHARAH (BERSUCI )

Thaharah atau bersuci ialah menghilangkan hadas dan najis dari badan, pakaian dan tempat supaya dapat menunaikan ibadat khususnya ibadat solat.

Bersuci itu adalah sesuatu yang wajib di dalam ajaran islam.Tanpa bersuci ibadat tidak diterima.Di antara cara bersuci ialah wuduk , mandi dan membersihkan najis dari badan dan pakaian.

JENIS-JENIS BERSUCI

1- Menyucikan badan dari hadas kecil
Iaitu menyucikan badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayammum. Orang yang berhadas kecil diharamkam mengerjakan solat atau menyentuh al-Quran.

2. Menyucikan badan dari hadas besar
Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Mereka yang berhadas besar ialah mereka yang melakukan persetubuhan ,orang yang haid dan nifas. Orang yang berhadas besar juga diharamkan mengerjakan solat,puasa,haji,duduk di dalam masjid,menyentuh dan membaca al-Quran.

3. Istinja’
Menghilangkan kotoran samada najis kecil (kencing) atau najis besar(tahi) dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air,kertas,batu,tisu dan sebagainya sehingga najis itu bersih. Istinja’ itu mestilah menghilangkan najis,baunya dan rasanya.

Cara-cara beristinja’

1. Istinja’ itu mestilah 3 kali ulang,kalau masih belum suci boleh di ulangi lagi sehingga bersih.

2. Alat dibuat istinja’ itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar.

3. Sekiranya batu mestilah diambil sekurang-kurangnya 3 biji .


JENIS-JENIS AIR

1. Ai Mutlak ( Air yang suci lagi menyucikan )
Air ini boleh digunakan untuk minum,mandi dan berwuduk dan boleh juga digunakan untuk membasuh.contoh air mutlak ialah air telaga,air sungai,air hujan,air mata air,air laut dan sebagainya,

2. Air Musta’mal (Air yang telah digunakan )
Air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan Iaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya,contoh seperti air kopi,air teh dan sebagainya.Termasuk juga dalam golongan ini air yang kurang dari dua kolah iaitu air yang sudah digunakan untuk berwuduk atau menghilangkan najis.

3. Air Mutannajis ( Air yang kotor)
Air yang najis iaitu air yang sudah berubah semua sifatnya samada warna,rasa atau baunya dan bercampur dengan najis.

4. Air Musyammas (air yang berjemur pada matahari)
Ialah air yang makruh untuk digunakan iaitulah air yang terjemur pada terik matahari dalam bekas selain bekas daripada emas atau perak.Air ini makruh digunakan untuk badan tetapi boleh digunakan untuk membasuh pakaian.


JENIS – JENIS NAJIS

1. Najis Mughallazah (najis berat)

Ialah najis yang berat iaitu najis anjing dan babi.Cara mencuci barang –barang yang terkena najis ini ialah dengan menyamak iaitulah membasuh dengan air sebanyak 7 kali.Basuhan pertama hendaklah dengan air bercampur dengan tanah.

2. Najis mukhaffafah (najis ringan)

Iaitu najis yang ringan seperti kencing bayi yang berusia 2 tahun kebawahyang hanya minum susu ibunya saja.Cara menyucinya ialah dengan merenjis air di tempat terkena kencing itu.3. Najis Mutawassitah (najis pertengahan)

Iaitu najis pertengahan .Termasuk dalam kumpulan ini ialah air kencing ,tahi, darah,nanah,muntah,air mazi (iaitu air putih jernih yang keluar dari kemaluan ketika nafsu berahi meningkat),wadi (iaitu air putih jernih yang keluar dari kemaluan sesudah buang air kecil ketika kerja berat),arak dan susu binatang yang tidak boleh dimakan.Cara menyucinya ialah basuh dengan air bersih hingga hilang baunya,rasanya,dan warnanya.Jika sudah dibasuh berulang-ulang kali tetapi baud an warnanya tidak juga hilang adalah dimaafkan.


WUDUK

Pengertian wuduk

Wuduk menurut bahasa ertinya bersih dan indah.Menurut syarak ertinya membersihkan aggota wuduk untuk menghilangkan hadas kecil.Bagi orang yang hendak menunaikan solat wajiblah baginya berwuduk dahulu kerana berwuduk adalah syarat sahnya solat.

Fardu Wuduk

Fardu Wuduk ada enam perkara

Pertama : Niat.
Iaitulah berniat dalam hati ketika membasuh sebahagian muka.membaca lafaz adalah sunat.ucapan niat:


نويت رفع الحدث الاصغر لله تعالى
“ Sahaja aku berwuduk bagi mengangkat hadas yang kecil kerana Allah Taala”


Kedua : Membasuh muka
Iaitu membasuh dari sekeliling tempat tumbuhnya rambut kepala hinggga ke bawah dagu dan dari telinga kanan hingga ke telinga kiri.

Ketiga : Membasuh kedua tangan hingga kesiku dimulai dengan tangan kanan kemudian tangan kiri.

Keempat : Membasuh atau menyapu sebahagian dari kepala. Sekurang-kurangnya membasahkan 3 helai rambut dikepala.

Kelima : Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali dimulai dari kaki kaki kemudian kaki kiri.

Keenam : Tertib iaitu melakukan wuduk mengikut turutan dan berturut-turut.

SYARAT-SYARAT WUDUK


1. Beragama ilslam
2. Mumaiyiz iaitu seseorang yang telah dapat membezakan antara yang bersih dengan yang kotor.
3. Suci dari haid dan nifas
4. Dengan air yang suci lagi menyucikan
5. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalang air sampai kekulit (anggota wuduk) seperti getah,minyak dan sebagainya.
6. Mengetahui yang mana wajib dan yang mana sunat


SUNAT-SUNAT WUDUK

1. Membaca Bismillah
2. Membasuh kedua tangan sehingga ke pergelangan tangan
3. Berkumur-kumur
4. Memasukkan air kehidung
5. Menyapu seluruh kepala
6. Menyapu air kedua-dua telinga luar dan dalam
7. membasuh tiap-tiap anggota wuduk tiga kali
8. Tidak bercakap-cakap ketika berwuduk
9. Bersugi
10. Membaca doa selepas berwuduk


PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDUK

1. Keluar sesuatu dari dua jalan iaitu qubul dan dubur seperti kentut,kencing dsbnya.
2. Hilang ingatan dengan sebab gila atau pitam atau tidur yang tidak tetap kedudukannya
3. Bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrimnya.
4. menyentuh kemaluan dengan tapak tangan ataau perut anak jari.samada kemaluan sendiri atau orang lain.
TAYAMMUM

Tayammum ialah menyapu tanah dan kedua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat tertentu .Tayammun adalah sebagai ganti wuduk atau mandi wajib khususnya bagi mereka yang tidak boleh menggunakan air kerana sebab-sebab tertentu iaitu:

1. Uzur kerana sakit yang tidak boleh terkena air
2. Tiada air atau ada air yang cukup untuk minum sahaja.

Syarat-syarat tayammum

1. Masuk waktu solat sedangkan air tidak ada,
2. Tidak ada air walaupun sudah berusaha mencarinya.
3. Tanah suci dan berdebu
4. Menghilangkan najis dari badannya dengan beristinja’ sebelum bertayammum.

Rukun Tayammum

1. Berniat untuk bertayammum

نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة
“ Sahaja aku tayammum kerana mengharuskan fardu solat”

2. Menekankan kedua tapak tangan ke atas bedu yang suci.
3. Menyapu muka dengan tebu tadi.
4. Menekan kedua tapak tangan ke atas debu sekali lagi kemudian menyapu dua tapak tangan sampai kesiku.
5. Tertib

Sunat Tayammum

1. Membaca Basmalah
2. Mengadap kiblat
3. Mendahului menyapu anggota kanan
4. Mengejakan dengan berturut-berturut

Perkara yang membatalkan Tayammum

1. Semua perkara yang membatalkan wuduk
2. Mendapatkan air sebelum memulakan solat(bagi orang yang tidak uzur)
3. Apabila orang yang uzur boleh menggunakan air.

MANDI WAJIB ATAU MANDI JUNUB

Mandi wajib ialah mandi yang wajib dilakukan bagi mengangkat hadas yang besar setelah berlaku salah satu daripada sebab-sebab yang menyebabkan wajibnya mandi wajib seperti bersetubuh.

Sebab-sebab wajib mandi

1. Melakukan persetubuhan iaitu memasukkan kepala hasafah ke dalam faraj meskipun tidak keluar air mani.
2. Keluar air mani walaupun tidak bersetubuh
3. Mati kecuali mati syahid
4. Suci daripada Haid.apabila seseorang perempuan telah suci daripada haidnya maka wajiblah dia mandi dengan segera.
5. Suci dari darah nifas iaitu darah yang keluar sesudah melahirkan anak.
6. Wiladah iaitu melahirkan anak

Rukun Mandi Wajib

1. Niat iaitu dengan lafaz niatnya:

نويت رفع الحدث الاكبر لله تعالى
“Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Taala”

2. Menghilangkan semua najis daripada anggota badan.
3. Meratakan air ke seluruh badan

Sunat-sunat mandi wajib

1. Membaca bismillah.
2. Mencuci faraj dan dubur dengan air bersih
3. Kalau ada najis ditubuh badan hendaklah dibersihkan terlebih dahulu.
4. Sunat berwuduk
5. Menjirus air kebadan dimulakan dari sebelah kanan.

Perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas besar.

1. Mengerjakan solat,termasuk juga sujud syukur,sujud tilawah,membaca khutbah jumaat.
2. Melakukan tawaf di Baitullah.
3. Menyentuh dan membaca al-Quran
4. Berhenti di dalam masjid atau berulang-alik di dalamnya.
5. Berpuasa dan sebagainya.

AURAT : SATU ANALISIS HUKUM

Secara mudahnya aurat dapat diertikan sebagai bahagian tubuh badan, sama ada lelaki ataupun wanita yang diwajibkan oleh syarak menutupnya daripada pandangan mata. Para ulama membahagikan batas-batas aurat tersebut, khususnya ketika di luar sembahyang kepada 4 kategori iaitu :
1) Aurat lelaki bersama lelaki2) Aurat wanita ketika bersama wanita3) Aurat lelaki ketika bersama wanita4) Aurat wanita ketika bersama lelaki
AURAT LELAKI KETIKA BERSAMA LELAKI
Aurat lelaki yang wajib ditutupnya daripada pandangan seorang lelaki lain ialah bahagian tubuh badan antara pusat dan lututnya. Ini bererti bahawa seorang lelaki tidak diharuskan melihat aurat lelaki lain pada bahagian yang terletak antara pusat dan lututnya.
Hukum ini dipersetujui oleh jumhur ulamak berdasarkan kepada beberapa buah Hadis Sahih, antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub r.a bermaksud:“Bahagian anggota yang terletak di atas dua lutut adalah termasuk aurat dan bahagian anggota yang terletak di bawah pusat adalah aurat juga.”
Amru bin Shuib pula meriwayatkan daripada bapanya daripada datuknya bahawa baginda Rasulullah s.a.w bersamda maksudnya:“Apabila salah seorang di antara kamu mengahwinkan hamba wanitanya dengan hamba lelakinya ataupun orang upahannya maka dia (iaitu hamba wanitanya) dilarang sama sekali melihat auratnya kerana apa sahaja (bahagian anggota) yang terletak di bawah pusatnya hingga kepada dua lututnya adalah auratnya.”
Selanjutnya Rasulullah s.a.w juga melarang melihat aurat itu sebagaimana sabda baginda bermaksud:“Seorang lelaki dilarang melihat aurat lelaki lain dan juga seorang wanita dilarang melihat aurat seorang wanita lain.”
Hanya Imam Malik yang bercanggah pendapat dengan mengatakan bahawa paha bukanlah aurat. Bagaimanapun,terdapat beberapa dalil yang mengukuhkan pendapatjumhur ulamak di antaranya:
Sebuah Hadis riwayat Jurhud al-Aslami, beliau berkata bahawa suatu ketika Rasulullah s.a.w telah duduk bersama-sama kami, pada saat itu paha saya terdedah, lalu baginda bertanya saya: Apakah tidak kamu tahu bahawa paha itu aurat?”
Diriwayatkan juga bahawa baginda s.a.w telah bersabda kepada Ali r.a :“Janganlah kamu dedahkan paha kamu dan jangan pula kamu melihat paha orang lain sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah mati.”
Malah Rasulullah s.a.w juga melarang kita mendedahkan aurat biarpun ketika bersendirian sebagaimana sabda baginda bermaksud :“Jauhilah daripada perbuatan berbogel, sesungguhnya ada bersama-sama kamu orang yang tidak berpisah denganmu, kecuali ketika membuang air (besar dan kecil) dan ketika seseorang lelaki itu bersetubuh dengan isterinya.”
AURAT WANITA KETIKA BERSAMA WANITA
Jika seseorang wanita Islam bersama-sama wanita Islam yang lain, maka aurat yang mesti ditutup ialah bahagian anggota yang terletak di antara pusat dan lutut. Ini bermakna bahawa seorang wanita Islam harus melihat anggota lain selain daripada anggota yang terletak di antara pusat dan lutut wanita Islam yang lain.
Manakala kedudukan aurat seorang wanita Islam dengan wanita bukan Islam pula para ulamak berselisih pendapat mengenainya. Perselisihan berlaku berpunca daripada penafsiran gantinama (dhamir) “mereka” dalam ayat 31 surah al-Nur yang bermaksud:“Perintahlah (wahai Muhammad) akan wanita Mukminin supaya mereka mengawasi “mereka” dan supaya mereka menjaga alat-alat kemain mereka dan aurat mereka. Dan tidak boleh mereka memperlihatkan aurat mereka kecuali aurat yang zahir (muka dan dua tapak tangan). Dan wajib mereka memakai tudung kepala serta menutupi bahagian dada mereka….”
Para ulamak yang menafsirkan gantinama “mereka” itu dengan erti wanita-wanita Islam sahaja, berpendapat adalah tidak harus wanita-wanita Islam mendedahkan sebarang sebarang aurat mereka biarpun yang lain selain daripada anggita yang terletak di antara pusat dan lutut apabila berhadapan dengan wanita bukan Islam. Kedudukan wanita bukan Islam di dalam masalahini samalah dengan kedudukan lelaki ajnabi. Inilah pendapat yang menjadi pegangan sekumpulan fuqahak mazhab Shafie, Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Juraij dan lain-lain yang sebahagian besarnya daripada golongan ulamak salaf.
Diriwayatkan bahawa Umar r.a pernah menulis surat kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah katanya:“Sesunguhnya telah sampai ke pengetahuan bahawa wanita-wanita ahli Dhimmah telah masuk ke dalam bilik-bilik mandi bersama-sama wanita Islam maka hendaklah kamu melarang perkara yang sedemikian dan menyekatnya daripada terus berlaku kerana tidak diharuskan begi seorang wanita Dhimmiyah melihat aurat wanita Islam.”
Ibnu Abbas r.s pula menyatakn bahawa “adalah tidak harus seorang wanita Islam dilihat oleh wanita Yahudi atau Nasrani.”Bagi mereka yang mengatakan bahawa maksud gantinama “mereka” itu sebagai wanita secara umumnya, iaitu Islam dan bukan Islam, berpendapat adalah harus bagi wanita Islam mendedahkan aurat mereka di hadapan wanita bukan Islam, sama seperti kedudukannya ketika berhadapan dengan wanita Islam yang lain. Dengan erti kata bahawa wanita Islam diharuskan mendedahkan auratnya di hadapan wanita bukan Islam selain daripada anggota yang terletak di antara pusat dan lutut. Iniadalah pendapat ulamak mazhab Hanbali dan juga salah satu pendapat fuqahak mazhab Hanafi dan Shafie. Pendapat ini disahkan pula oleh al-Ghazali dan al-Fakhrul Razi, dua ulamak tokoh dari mazhab Maliki. Al-Fakhrul Razi berkata:“Pendapat ini adalah lebih lembut dan sesuai dengan manusia pada hari ini yang hampir-hampir tidak mungkin lagi bagi para wanita Islam melindungi diri mereka daripada pandangan wanita-wanita dhimmiyah.”
Mereka mengatakan bahawa maksud “mereka” itu adalah wanita khusus yang dikenali melalui persahabatan, pekerjaan dan perkenalan sama ada wanita Islam atau bukan Islam, menegaskan bahawa harus bagi para wanita Islam mendedahkan auratnya kecuali bahagian anggota yang terletak antara pusat dan lutut, tanpa sebarang hijab(penutup) di hadapan wanita-wanita yang terhormat dan mulia(tinggi peribadinya) biarpun mereka itu bukan Islam. Jelasnya, neraca keharusan tersebut adalah berdasarkan kepada asas akhlak, bukan asas agama. Lantaran itu, apabila wanita Islam berhadapan denganwanita fasik yang tidak mempunyai sifat malu, tidak berakhlak dan beradab sopan, maka wajiblah ke atas mereka menutup auratnya kerana mendampingi mereka tidak kurang bahayanya daripada mendampingi lelaki ajnabi yang mungkin merosakkan akhlaknya. Ini adalah pendapat al-Maududi, seorang ulamak mutakhir yang amat popular di kalangan umat Islam masa kini. Suatu pendapat yang sederhana yang dapat menyelaraskan dua pendapat sebelumnya, dan ia amat sesuai sekali dengansuasana dan keadaan sekarang ini. Kita berasa agak sukar untuk menerima pendapat pertama kerana kedudukan pergaulan sekarang ini di antara orang Islam dan bukan Islam memang tidak dapat dielakkan. Setiap hari kita bertemu dan berurusandengan mereka di merata-rata tempat dan pada bila-bila masa sahaja. Malah kita tidak dapat pula mengamalkan pendapat kedua kerana tanpa membezakan di antara wanita bukan Islam yang berakhlak dan tidak berakhlak bererti kita mendedahkan para wanita Islam kita pada suatu keruntuhan moral yang mungkin lebih buruk daripada apa yang kita sangkakan.
AURAT LELAKI KETIKA BERSAMA WANITA
Aurat seorang lelaki ketika berhadapan dengan seorang wanita adalah berbeza berdasarkan kedudukannya dengan wanita tersebut. Sekiranya mereka termasuk dalam golongan orang yang seperti bapa, adik beradik kandung, bapa saudaranya dan lain-lainnya maka aurat yang mesti ditutupi ialah bahagian anggota yang terletak antara pusat dan lututnya. Begitu juga menurut pendapat yang terkuat jika ia seorang ajnabi.
Ada pula pendapat yang mewajibkan supaya ditutup seluruh badannya apabila berhadapan dengan seorang ajnabi, iaitu tidak harus bagi seorang wanita melihat kepada seorang lelaki yang bukan mahramnya sama seperti tidak diharuskan seseorang lelaki itu melihatnya. Tetapi jika lelaki itu suaminya, maka tidak timbul masalah aurat di antara keduanya, malah tidak ada apa yang dinamakan aurat di antara mereka. Firman Allah S.W.T , al-Mukminun: 05 bermaksud:“Dan mereka yang menjaga kehormatannya, kecuali isteri-isteri mereka atau hamba sahaya mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”
AURAT WANITA KETIKA BERSAMA LELAKI
Perbincangan kategori ini amat penting, malah kedudukannya lebih utama jika dibandingkan dengan tiga kategori sebelum ini kerana pertaliannya dengan masalah semasa. Di tambah pula dengan kejahilan sebahagian anggota masyarakat tentang hukum Islam di samping pengaruh budaya Barat yang mereka cipta pelbagai bentuk pakaian bagi wanita-wanita Islam di negara ini khususnya.
Para ulamak telah membahagikan jenis lelaki yang berada di hadapan seseorang waniat itu kepada lelaki yang menjadi ahramnya dan lelaki ajnabi (iaitu bukan mahramnya).
Jika seseorang wanita itu berhadapan dengan lelaki mahramnya, maka hokum auratnya yang wajib ditutup ialah anggota yang terletak di antara pusat dan lututnya sahaja. Ini bermakna adalah harus baginya mendedahkan bahagian anggotanya yang lain di hadapan orang-orang yang dihukum sebagai mahramnya.
Sungguhpun demikian pendapat ini bukanlah suatu pendapat yang dipersetujui oleh kesemua ulamak Islam. Ulamak mazhab Maliki mengatakan aurat seseorang wanita di hadapan lelaki mahramnya ialah seluruh badannya kecuali muka dan a’traf iaitu kepala, tengkuk, kedua tangan dan kakinya. Pendapat ini disokong oleh ulamak mazhab Hanbali dengan mengatakan bahawa auratnya bersama-sama lelaki mahramnya ialah seluruh badannya kecuali muka, tengkuk, kepala, dua tangan, kaki dan betisnya.
Jika lelaki yang berada di hadapan seseorang wanita itu merupakan lelaki ajnabi, maka terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulamak tentang menentukan kadar auratnya, apakah auratnya yang wajib ditutup di seluruh tubuhnya hinggakan termasuk muka dan dua tangannya, ataupun ada bahagian-bahagian anggota yang dikecualikan daripada hukuman wajibditutup kerana tidak sengaja ataupun kerana keperluan yang tidak dapat dielakkan.
Perselisihan pendapat ini berdasarkankepada pelbagai tafsiran tentang ungkapan firman Allah S.W.T yang bermaksud:“Dan tidak boleh mereka memperlihatkan aurat kecuali aurat yang zahir daripadanya.” (al-Nur : 31)
Ada tafsiran yang mengatakan bahawa maksud “kecuali aurat yang zahir daripadanya” itu ialah apa sahaja anggota yang terdedah tanpa disengajakan seperti terdedah kerana ditiup angin ataupun sebagainya. Ada pula tafsiran yang mengatakan bahawa ayat itu bermaksud dikecualikan apa-apa bahagian anggota yang didedahkan kerana keperluan dan tuntutan hidup yang memaksa. Ada juga tafsiran lain yang mengatakan bahawa anggota yang dikecualikan daripada larangan mendedahkannya itu ialah muka dan dua tapak tangan sahaja termasuk belakang kedua-duanya. Jika berdasarkan tafsiran pertama, maka seluruh jasad seseorang wanita itu adalah aurat yang mesti ditutup, bermula dari hujung rambutnya sehinggalah ke hujung kakinya kecuali bahagian tertentu yang terdedah tanpa disengajakan seperti ditiup angin ataupun tersangkut duri, tetapi dikehendaki segera menutupnya tanpa sengaja melambat-lambatkannya. Inilah pendapat fuqahak mazhab Hanbali dan salah satu pendapat yang terkenal di kalangan fuqahak mazhab Shafie dan juga salah satu pendapat yang masyhur di kalangan fuqahak mazhab Maliki. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah menegaskan:“Tiap suatu daripada tubuh badan seseorang wanita adalah aurat hinggakan termasuk juga kukunya.”
Dalil-dalil yang menjadi hujah bagi pendapat ini ialah firman Allah S.W.T yang bermaksud:“Dan tidak boleh mereka memperlihatkan aurat mereka kecuali aurat yang zahir daripadanya.” (al-Nur : 31)
Mereka mengatakan bahawa ayat ini jelas menunjukkan seseorang wanita dilarang secara mutlak mendedahkan apa sahaja anggota badannya di hadapn lelaki ajnabi, dan mereka mengatakan bahawa maksud pengecualian yang terdapat di dalam firman Allah tersebut ialah apa yang terdedah tanpa disengajakan seperti akibat ditiup angin kencang yang mendedahkan tengkuknya ataupun mana-mana bahagian badannya. Firman Allah yang bermaksud:“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Ara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka.” (al-Ahzab : 53)
Ayat ini menjelaskan bahawa kaum lelaki Islam dilarang melihat isteri-isteri Nabi. Walaupun ayat ini diturunkan khusus bagi isteri-isteri nabi s.a.w tetapi menurut pendapat mereka hukumnya adalah meliputi para wanita Islam lainya menerusi qias, kerana pada mereka seluruh jasad seseorang wanita itu adalah aurat. Ayat ini secara tidak langsungnya mengukuhkan maksud ayat yang pertama yang melarang wanita-wanita mendedahkan aurat mereka kepada pandangan orang-orang lelaki. Mereka juga berhujah dengan beberapa buah hadis yang menunjukkan bahawa orang lelaki dilarang daripada melihat dengan sengaja terhadap wanita-wanita antaranya:“Saya telah bertanya Rasululah s.a.w tentang pandangan yang tidak disengajakan, baginda menjawab: palingkanlah mata kamu ke arah lain.” (Riwayat Jarir bin Abdullah)
Rasululah s.a.w bersabda:“Ya Ali, janganlah kamu susuli pandangan dengan pandagan yang lain, sesungguhnya pandangan yang pertama itu adalah milik kamu, tetapi pandangan yang kedua bukan lagi milik kamu.” (Riwayat Ali r.a)
Dari Ibnu Abbas r.a diriwayatkan bahawa al_Fadl bin al-Abbas telah menunggang unta di belakang Rasululah s.a.w pada hari al-Nahr, beliau adalah seorang yang berambut cantik, berkulit putih dan kacak, lalu datang kepada baginda seorang wanita daripada Khath’am meminta fatwanya, lalu al-Fadl melihat kepadanya dan dia juga melihat kepada al-Fadl, maka dengan ituRasulullah s.a.w memalingkan muka al-Fadl ke arah yang lain.
Kesemua hadis tersebut menunjukkan dengan jelas bahawa hukumnya haram perbuatan sengaja melihat wanita ajnabiah. Ini tidak lain kerana muka dan tubuh badannya adalah aurat yang dilarang melihatnya. Jika berdasarkan kepada tafsiran kedua, maka muka dan kedua tapak tangan iaitu termasuk belakang kedua-duanya, sekurang-kurangnya dua anggota bagi seseorang wanita yang harus didedahkan apabila berhadapan dengan lelaki ajnabi. Inilah pendapat fuqahak mazhab Hanafi, Maliki dan salah satu pendapat daripada Shafie.
Malah di dalam satu riwayat yang lain daripada Abu Hanifah, beliau mengatakan dua anggota kaki dan tempat memakai gelang kaki adalah termasuk ke dalam anggota yang diharuskan pendedahannya termasuk muka dan dua tapak tangan. Ini juga merupakan pendapat al-Thauri dan Abu al-Abbas kerana penutupannya akan menimbulkan kesulitan kepada wanita kampung yang miskin yang terpaksa berjalan ke sana –sini, di jalan-jalan raya, kerana memenuhi keperluan hidup seharian, malah lebihjauh daripada itu, Abu Yusuf iaitu salah seorang sahabat Abu Hanifah berpendapat bahawa dua anggota lengan juga iaitu selain muka dan dua tapak tangan termasuk ke dalam anggota yang diharuskan pendedahannya bagi seseorang wanita kerana penutupnya akan menimbulkan banyak kesulitan.
Menurut satu pendapat yang dhaif dalam mazhab maliki, dibezakan di antara wanita yang cantik dengan wanita yang hodoh. Wanita yang cantik diwajibkan menutup muka dan dua tangannya tetapi hukuman ini tidak diwajibkan ke atas wanita hodoh. Dengan lain perkataan, muka dan dua tangan wanita yang cantik dianggap sebagai aurat yang wajib ditutup. Manakala bagi wanita yang hodoh, kedua-duanya tidak dikira sebagai aurat.
Bagi mereka yang berpegang dengan pendapat ini telah berhujah dengan dalil antaranya firman Allah yang bermaksud:“Dan tidak boleh mereka memperlihatkan aurat mereka kecuali aurat yang zahir daripadanya.” (al-Nur :31)
Mereka mengatakan ayat tersebut telah mengecualikan bahagian-bahagian abggota yang perlu kepada pendedahan kerana memenuhi keperluan bagi diri seseorang iaitu anggota muka dan juga dua tapak tangan. Tafsiran ini adalah sama dengan pendapat sebahagian para sahabat dan tabiin seperti Said bin Jubair, Ata’ dan al-Dahhak.
Mereka juga berhujah dengan sebuah Hadis riwayatAishah r.a bahawa Asma’ Abu Bakar telah masuk menemui rasulullah s.a.w dengan memakai pakaian yang nipis, lalu Rasulullah s.a.w menegurnya, baginda bersabda:“Ya Asma’, seseorang wanita apabila meningkat ke umur haid tidak layak dilihat daripadanya kecuali ini.”Lantas diisyaratkan kepada muka dan dua tapak tangannya.
Hadis jelas menunjukkan bahawa muka dan dua tapak tangan (termasuk belakang kedua-duanya) adalah harus didedahkan, sementara bahagian anggota lain merupakan aurat yang wajib ditutup oleh seseorang wanita yang sudah baligh.
Mereka mengatakan lagi bahawa muka dan tapak tangan bukanlah aurat yang wajib ditutup oleh seseorang wanita kerana kedua-duanya merupakan anggota yang harus didedahkan di dalam sembahyang, begitu juga semasa berihram, kalaulah kedua-duanya merupakan aurat tentulah tidak dibolehkan pendedahannya kerana menutup aurat di dalam sembahyang adah wajib. Tidak sah sembahyang seseorang itu apabila auratnya terdedah.
Pendapat kedua ini merupakan pegangan kepada golongan terbanyak ulamak Islam kerana itu ia dianggap sebagai jumhur.
Apa yang menjadi hujah kepada kumpulan pertama, di antaranya sebagaimana maksud firman Allah:“Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta daripada isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari sebalik tabir.” (al-Ahzab : 53)
Ayat tersebut dianggap oleh jumhur ulamak sebagai mengandungi hukum khas bagi isteri-isteri Nabi sahaja kerana kedudukan dan kehormatan mereka yang tinggi dan tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain. Oleh itu, tidaklah harus diletakkan mereka di bawah hukum-hukum yang khusus bagi isteri-isteri Nabi menerusi kaedah qias.
Mengenai sabda baginda kepada Jabir bin Abdullah:“Palingkanlah mata kamu ke arah lain.” Dan sabda baginda kepada Ali bin Abu Talib:“Ya Ali, janganlah kamu susuli pandangan(mata kamu itu) dengan pandangan yang lain…” Mereka menyatakan bahawa maksud hadis-hadis itu melarang seseorang nelihat dengan sengaja kepada tubuh badan seseorang wanita tanpa sebarang keperluan kerana perbuatan sengaja melihat itu boleh menimbulkan akibat buruk dan sangkaan yang tidak baik, sedangkan kita disuruh agar menjauhkan diri daripada segala sangkaan buruk.
Tentang hadis yang meriwayatkan bahawa Rasululah s.a.w telah memalingkan muka al-Fadl bin al Abbas itu pula, mereka mengatakan tindakan itu adalah disebabkan baginda berasa takut akan timbulnya fitnah dari apa yang berlaku di hadapannya. Hadis ini menurut jumhur hanya menunjukkan hokum harus melihat kepada seseorang wanita ketika tidak ada kemungkinan berlakunya fitnah. Berdasarkan kepada hujah-hujah yang dikemukakan oleh kedua-dua belah pihak, maka para fuqahak mazhab Hanbali dan pihak jumhur, ditambah pula dengan hujah-hujah jumhur ulamak bagi mematahkan hujah-hujah mereka itu, maka ternyata bahawa pendapat jumhur adalah yang terkuat dan munasabah diamalkan di dalam kehidupan wanita pada hari ini. Malah kalau diperhatikan kepada nature syariat Islam itu sendiri ia bersifat mudah, bertolak ansur dan lembut, tidak terdapat di dalam pengajaran dan hukum-hukumnya sesuatu yang susah dan menyulitkan penganutnya. Dalam hal ini tentunya kita lebih cenderung dengan pendapat jumhur ulamak yang terdiri daripada ulamak mazhab Maliki, Hanafi dan sebahagian fuqahak Mazhab Shafie yang mengatakan bahawa muka dan dua tapak tangan bukanlah aurat seseorang wanita yang wajib ditutup apabila berhadapan dengan lelaki ajnabi. Memaksa seseorang wanita menutup muka dan juga dua tapak tangan akan menyebabkan timbulnya kesulitan yang berat kepada yang miskin dan tidak mempunyai sesiapa yang membantu mereka dalam kehidupan mereka seharian seperti untuk keluar ke pasar, jalan-jalan raya, lading dan melakukan pekerjaan tertentu bagi memnuhi keperluan hidup dan tuntutan hidup mereka.
Walaupun pendapat ini mengharuskan pendedahan muka dan dua tapak tangan, tetapi keharusan itu adalah terikat secara khusus dengan keadaan yang tidak menimbulkan fitnah terhadap diri seseorang wanita itu. Sekiranya dalam keadaan yang tidak terjamin keselamatannya dan ditakuti akan menimbulkan fitnah, ataupun dalam suasana di amna terdapat ramai orang jahat maka tidak diharuskan bagi seseorang wanita itu keluar rumahnya dengan mukanya yang terdedah atau sebahagian auratnyayang lain terdedah.
Perlu diingatkan bahawa pertentangan pendapat di kalangan ulamak tentang hokum wajib menutup muka ataupun tidak adalah berdasarkan kepada muka yang bersih dan tabie yang tidak disolekkan dengan sebarang solekan yang mempersonakan pandangan lelaki kepadanya ataupun muka itu tidak terlalu cantik. Tetapi jika muka itu disolekkan atau dihias dengan hiasan tertentu ataupun muka itu terlalu cantik yang menarik perhatian lelaki, maka muka yang seperti itu dihukum sebagai aurat yang mesti ditutup biarpun di kalangan mereka yang mengharuskan pendedahannya di dalam suasana yang normal. Ini adalah kerana menjaga kaum wanita daripada kesulitan dan kesusahan yang mungkin timbul di samping mengawal kaum lelaki dari melakukan perbuatan ataupun tidak tindakan yang tidak wajar dan dilarang oleh syarak.
Sesungguhnya apabila dikatakan muka dan dua tapak tangan itu tidak dikira sebagai aurat yang mesti ditutup bukanlah bermakna wajib ke atas seseorang wanita itu mendedahkannya ataupun tidak menutupnya dianggap sebagai bida’h, kerana pendapat begini tidak pernah diucapkan oleh mana-mana ulamak pun. Malahan ia bermaksud tidaklah menjadi apa-apa kesalahan mendedahkan kedua-duanya(muka and dua tapak tangan) di dalam suasana biasa yang tidak menimbulkan sebarangfitnah.
Dalam suasana yang ada di negara kita sekarang ini di mana pelbagai gejala social berlaku tindakan liar terhadap kaum wanita dan segbagainya, maka sudah sampai masanya umat Islam kita kembali kepada pengajaran Islam yang murni dan mengamalkannya di dalam kehidupan seharian. Buangkanlah sikap dan anggapan bahawa menutup aurat itu adalah suatu tanda kepada kemunduran, menakutkan para pelabur dan pelancong dan beberapa tanggapan negatif lagi. Pilihlah suatu yanglebih bermanfaat bagi diri kita berdasarkan kepada peraturan dan ajaran Islam yang kita anuti dan yakini selama ini. Islam tidak pernah membawa umatnya ke arah kemunduran dan kemusnahan tetapi pengabaian umat terhadap pengajaran dan hukumnya adalah punca kepada keruntuhan tamadun manusia.